مقالات

دکل مبارزی

منتاژ دکل خدایستا 54متری لوله نبشی 3پایه...

1401-01-18

آشنایی با دکل خدایستا و متعلقات جانبی

اجزاء و قطعات دکل خدایستاچهارپایهشکل مدرن دکل مخابراتی خدایستا این نو دکل چهارپایه تمام نبشی درجاهای به کار می رود که درآن محل 1 امکان نصب دکل مهاری نیست 2 حجم و وزن بارروی دکل بیبشترازمهاری می باشد. ...

1400-12-21